Mediation

No problem can truly be solved with the same kind of thinking that created it. We need new terms, fresh approaches and different ways of thinking!

–Einstein

 

Wat is bemiddeling of mediation?

‘Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen’.

 

Belangrijke kenmerken van mediation:

 • Wetenschappelijk onderbouwd ( Harvard methode)
 • Erkende (FOD Justitie) en professioneel opgeleide bemiddelaar
 • Vrijwillige deelname en dus ook stopzetting
 • Gewaarborgde vertrouwelijkheid van de gesprekken en onderhandelingen
 • Partijen zoeken zelf onder begeleiding een passende en wederzijds gedragen oplossing
 • Volledige neutraliteit van de bemiddelaar
 • Een gerechtelijke procedure blijft steeds mogelijk en kan onderbroken worden
 • 75% slaagkans
 

Voordelen van mediation:

 • Sneller tot een oplossing van het conflict: gemiddeld  tussen de 4 u en 4 dagen
 • Het is kostenbesparend tov een gerechtelijke procedure / arbitrage
 • De oplossing is toekomstgericht en aangepast aan de specifieke omstandigheden
 • De oplossing wordt niet van bovenhand opgelegd, beide partijen zoeken hun eigen oplossing (beter), waardoor de partijen de controle behouden over de uiteindelijke oplossing
 • Minder psychologisch leed
 • Een advocaat of vertrouwenspersoon kan eventueel aanwezig zijn
 • Conflict wordt niet openbaar: geen imagoschade,…
 • Indien de bemiddeling tot een akkoord leidt onder de leiding van een “erkend” bemiddelaar, wordt dit akkoord vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst , die op verzoek van elk der partijen door de rechter kan worden gehomologeerd.
 

Wanneer mediation?

Elk conflict, dat voor een dading ( overeenkomst tussen partijen) vatbaar is, kan dus voorwerp zijn van een bemiddeling/ mediation.

Om de schade die conflicten kunnen veroorzaken zoals psychologisch leed, ziekte, imagoschade, faillissement,… zo veel mogelijk te beperken is snel ingrijpen zeer belangrijk. Van zodra een conflict opgemerkt wordt en de partijen vinden zelf geen oplossing, spreken niet meer met elkaar kan bemiddeling  de uitkomst bieden. Zonder dat daardoor het conflict verder escaleert!

 

Het praktische verloop:

Bij Mediation bemiddelt een onafhankelijke derde (de mediator) tussen de partijen, die op inhoudsniveau eigen baas blijven in het conflict.
De Mediator helpt de partijen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden, door de (veelal verstoorde) communicatie tussen de partijen weer op gang te brengen en hen andere invalshoeken te bieden bij het zoeken naar die oplossing.

Vooraleer de bemiddeling aanvangt zal de Bemiddelaar met de partijen een schriftelijk protocol overeenkomen ( afspraken), waarin de spelregels, communicatieregels en ook de ereloon- en kostenvergoedingen voor de mediator zijn opgenomen .

Vervolgens zal de Mediator:

 • Een gespreksstructuur aanbrengen en het protocol bewaken.
 • Machtsverschillen zoveel mogelijk egaliseren
 • Alle partijen aan het woord laten, waarbij spreektijd gelijk wordt verdeeld, om zo de “uninterrupted stories” van de partijen tot stand te laten komen.
  • a. wat willen ze uiteindelijk bereiken;
  • b. waar zijn ze boos over;
  • c. wat zullen ze nooit toegeven
  • d. en waar zijn ze bereid tot concessies.
 • Informatie (laten) verzamelen over de feiten, de standpunten en de belangen van de partijen en de achtergronden:
 • Begrip proberen te kweken voor de visie van de ander.
 • Trachten een oplossingsgericht onderhandelingsgesprek op gang te brengen door de zwaarste verstoringen in de communicatie te (laten) herstellen.
 • Voorstellen en reacties daarop faciliteren tussen de partijen (“opties” genereren) om een oplossing te bereiken .
 • Helpen om de bereikte oplossing netjes af te wikkelen en vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.
Het bemiddelingsproces verloopt plenair, dwz met beide partijen (in voorkomend geval met hun raadslieden) aan tafel . Elke partij kan altijd om een CAUCUS verzoeken : dit is een apart gesprek met de mediator hebben, om bepaalde confidentiële zaken mede te delen of om bekommernissen te uiten. De inhoud van het caucusgesprek is geheim en de mediator kan deze inhoud dus nooit aan iemand kenbaar maken.

De Mediator is de gespreksleider die de communicatie tot stand brengt en aan de gang houdt. De mogelijkheid bestaat voor de bemiddelaar een caucus in te lassen, bvb wanneer de communicatie dreigt vast te lopen, waarbij hij afwisselend met elke partij afzonderlijk praat ( niet plenair gesprek ).

 

Soorten geschillen:

1.   Burgelijke geschillen:

alle conflicten die betrekking hebben op een persoonlijke conflictueuze verhouding

 • burenruzies ivm goed of correct nabuurschap
 • conflicten tussen vrienden, collega’s of kennissen
 • conflicten over verkopingen, verhuringen, uitleningen, enz
 • conflicten tussen huurders onderling in een zelfde gebouw
 • conflicten tussen verzekeringsmaatschappij en verzekerde
 • conflicten tussen bank en rekeninghouder
 • conflicten tussen koper en verkoper
 • conflicten tussen huurder en verhuurder
 • conflicten met dienstverlenende beroepen ( artsen, advocaten, gerechtsdeurwaarders,apothekers, tandartsen,dierenartsen, notarissen, kinesisten,enz)
 • conflicten met dienstverlenende instellingen ( ziekenhuis, school, auto-garage, hotel, restaurant, telecom-bedrijven, enz

2.    Zakelijke geschillen:

 • conflicten tussen leveranciers en afnemers
 • conflicten tussen fabrikant en importeur – distributeur – afnemer
 •  conflicten met boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor
 • conflicten tussen personen van dezelfde of samenwerkende beroepsgroep ( artsen, artsen-specialisten, notarissen, accountants,gerechtsdeurwaarders, advocaten, kinesisten, tandartsen, apothekers, etc)
 • conflicten met communicatiebedrijven

3. Sociale geschillen:

 • Arbeidsconflicten
 • samenwerkingsconflicten (collega’s of maatschap)
 • conflicten tussen werkgever en werknemers
 • conflicten tussen werkgevers en vakbonden
 • conflicten met vakbonden

Bemiddeling/Mediation is op het eerste zicht zinloos voor problematieken van niet nakoming van betaalverplichtingen.
Doch Mediation kan wel inzicht bieden waarom betaalverplichtingen wel opportuun zijn en aldus het conflict niet te laten escaleren.

De de-escalatie wordt bereikt door bindende afspraken te maken omtrent de concrete naleving en uitvoering van de betaalverplichting of afspraken.

Mediation is niet geschikt om onvolkomenheden in het juridische systeem op te lossen.

Bemiddelaars of Mediators kunnen uitsluitend opereren binnen de grenzen van het voor partijen haalbare.

Onvolkomenheden in het juridisch systeem vereisen derhalve andere oplossingen dan Mediation, wetswijzigingen bijvoorbeeld.

 

 Wat doen we, en hoe pakken we het aan ?

Als professioneel opgeleide bemiddelaars begeleiden we partijen in conflict naar een duurzame oplossing. Daartoe beschikken de Mediators over technieken die de communicatie tussen partijen herstelt, en hen ondersteunt in het zoeken naar een oplossing.

Hierbij wordt volgende werkwijze gehanteerd:

 • We luisteren actief en objectief
 • We handelen onafhankelijk van de partijen
 • We zijn neutraal voor de partijen
 • We zijn professioneel opgeleid
 • We stellen essentiële vragen in het kader van een communicatie-traject:
  • dit brengt partijen tot een dialoog over hun emoties heen
  • dit betrekt de partijen actief in de probleembenadering
  • dit helpt partijen bij het oplossen van hun communicatiestoornis
  • dit doet partijen begrijpen wat hen in de kern bezighoudt
 • We hebben een meerdimensionale aanpak van het probleem of van het conflict – daarbij levert dit gemeenschappelijke en verenigbare belangen op voor beide partijen
 • Partijen krijgen ruimte voor het uiten van emotie, frustratie, rechtvaardigheidsgevoel, humor, enz.
 • we begeleiden naar een andere soort rechtvaardigheid, die niet alleen gebaseerd is op een wettekst
 • we laten het zuiver juridische overstijgen, op zoek naar achterliggende belangen
 • we vermijden nodeloze discussies (o.a. bevoegdheid, nietigheid)
 • we focussen enkel op de kern van de problematiek(en)

 

 

Contact

The difference between an obstacle and an opportunity  is our attitude towards it! Every opportunity has a difficulty and every difficulty has an opportunity.

–J. Sidlo Baxter